Genel Hizmet Sözleşmesi

Genel Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1-TARAFLAR:

 • 1.1- Her Yerde Spor (ACENTE olarak anılacaktır)

  İkipixel Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.
  Adres: Astoria AVM, Esentepe Mahallesi,
  Büyükdere Caddesi, No:127 / B2-02
  34394, Şişli - İstanbul / Türkiye
   
 • 1.2- Paket turu ya da hizmeti heryerdespor.com sitesi üzerinden satın alan kişi. (TÜKETİCİ olarak anılacaktır)

Tüketici  kendisi ve  kendisinin dışındaki diğer kişiler adına rezervasyon yaptığı esnada acenteye bildirdiği kimlik bilgileri ve adresleri rezervasyon yaptığı www.heryerdespor.com sitesi üzerinde bildirdiği şekilde doğru beyanı olarak  kabul edilir ve bildirdiği rezervasyon kayıtları ile sözleşmeye taraf olarak kabul edilir.

MADDE 2-TARAFLARIN SORUMLULUKLARI:

 • 2.1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • 2.2- ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ‘ye karşı sorumludur.
 • 2.3- TÜKETİCİ‘nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE‘ye bildirmesi İyi niyetli TÜKETİCİ‘nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. ACENTE Liderlik hizmetleri, resepsiyon hizmetleri, halkla ilişkiler ve misafir memnuniyeti, şikayet öneri kanalları ile misafirlerine yönelik her türlü kanalı misafir memnuniyeti adına ulaşılabilinir ve  açık tutar. Tüketici hizmetin ifası esnasında yaşamış olduğu sorunları acenteye ya da acente yetkililerine yazılı olarak bildirmeden acenteyi maddi ve manevi yıpratacak şekilde hiçbir sosyal platformda tek taraflı hüküm ve yargı içerecek şekilde hareket etmemeyi, beyanda bulunmamayı kabul eder. Tüketiciler oluşabilecek her türlü krizde bu kanallar kullanılmadan organizasyona zarar verecek türden davranışlar sergilemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.Aksi durumlarda yanlış ya da gerçeği yansıtmayan beyanlarından sorumlu olacaklarını kabul  ederler.
 • 2.4- Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ’nin rezervasyon esnasında kullanmış olduğu kredi kartının bir başkasına ait olduğu yada bilgisi olmadan alışverişin yapılmış olduğu gerekçesiyle, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE‘ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

MADDE 3 – İPTAL – DEVİR

 • 3.1- TÜKETİCİ’NİN İPTAL HAKKI: Tüketici hizmetin başlamasına 8 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine ACENTE kayıtsız şartsız en geç 14 iş günü sonunda iade eder.  Son 8 günlük dilime girilmiş ise İptal Hakkı hakkı ortadan kalkar.
 • 3.2- TÜKETİCİ‘NİN TARİH DEĞİŞİKLİK HAKKI: Tüketici en geç gezinin başlamasının 8 gün öncesine kadar  bir defaya mahsus olmak üzere tarih değişiklik hakkını kullanabilir. www.heryerdespor.com sitesi üzerinden rezervasyonunu yapmış olduğu tarihteki  ilk rezervasyon tarihi ile değişiklik yapmak istediği tarih arasındaki fiyat farklarını devreden bakiye olarak ACENTE’YE ödemeyi yazılı olarak kabul ettiğini beyan ederek tarih değişiklik hakkını kullanabilir. TÜKETİCİ, tüm iptal/tarih değişiklik taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE‘sine sunmakla yükümlüdür.  Son 8 güne girilmiş ise tarih değişiklik hakkı ortadan kalkar.
 • 3.3- TÜKETİCİ  DEVİR HAKKI: Tüketici gezinin başlamasına tam 8 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan kişi bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan sorumludur. TÜKETİCİ, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE’sine sunmakla yükümlüdür.
 • 3.4- TÜKETİCİ’NİN İÇERİDE SAKLI TUTMA HAKKI: Tüketici gezinin başlamasına 8 gün kalana kadar  bir defaya mahsus olmak üzere paketini açığa alarak içeride saklı tutma hakkını kullanabilir.Bu durumda acenteye ödemiş olduğu bakiye içeride saklı tutulur. Kişi kendisi ya da devredeceği bir başkasına aynı yıl içerisinde ya da devam eden yılın yaz bitimine kadar Acentenin tüm ürünlerinde içeride saklı tuttuğu bakiyeyi kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bakiye yanar. Açığa alınan bakiyelerde iptal iade hakkı sonlanır. TÜKETİCİ, açığa aldığı bakiyesini bir başkasına devredebilir. Açığa alınan bakiyelerin aktif hale getirilmesi halinde GÜNCEL LİSTE FİYATLARI geçerlidir. TÜKETİCİ, tüm iptal/açığa alarak içeride saklı tutma taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE‘sine sunmakla yükümlüdür.  Son 8 günlük dilime girilmiş ise açığa alma ve içeride saklı tutma hakkı ortadan kalkar.
 • 3.5- TÜKETİCİ, cayma hakkının süresi olan son 8 gün içerisinde tek taraflı olarak cayması ve sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin tamamını ACENTE‘ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Bu durumda sadece ön ödeme yaparak rezervasyon oluşturarak www.heryerdespor.com sitesi üzerinden alışveriş yapan kişilerden kalan bakiyelerini acente zararı olarak TÜKETİCİ’den tahsil edilir.Tüketiciden kaynaklanan acentenin zararına sebep olan bu durumdan dolayı TÜKETİCİ acenteye tatil bedelinin tamamını kayıtsız şartsız ödemeyi kabul eder.
 • 3.6-  TÜKETİCİ‘nin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline (iş görmesine) engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.
 • 3.7- TÜKETİCİ‘nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ACENTE TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ‘ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
 • 3.8-ACENTENİN İPTAL HAKKI
 • MÜCBİR SEBEP HALLERİ: Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTE/TÜKETİCİ için mücbir sebep sayılır.

Bu haller;

 • 3.8.a- Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
 • 3.8.b- Türkiye de gidilecek il/ilçe sınırları içerisinde yer alan uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.
 • 3.8.c- Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri

Acente gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden;  tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi kalkış saatinden 24 saat öncesinde ya da gezi esnasında iptal veya tehir edebilir. Bu durumdan dolayı tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Yine ACENTE gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ‘ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı konseptte hizmet kapsamındaki otel isimlerini , programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ve ziyaret ve aktivite sıramalarını değiştirebilir. Acente kendisinde bu hakları saklı tutar ve Bu durumdan dolayı tüketiciye tazminat hakkı doğmaz.

 • 3.9- Acente gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen bazı aktiviteler  tatil süresi boyunca hava muhalafeti, resmi engellemeler veya benzeri öngörülemeyen mücbir nedenlerden dolayı verilemez ise; Acente bahsi geçen aktivite yerine sırasıyla  ilk olarak başka muadil aktivite ya da aktiviteler  önerir. Tüketicilerin kabul etmediği durumlarda rezervasyon yapmış olduğu tarih itibari ile  aksayan hizmetin aktivite maliyet bedeli kadar geri ödemeyi tüketiciye ödemenin yapılmış olduğu aynı kanalla geri öder.
 • 3.10- ACENTE‘nin olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ‘ ye münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. TÜKETİCİ bu durumu peşinen kabul eder.

MADDE 4-GENEL HÜKÜMLER

 • 4.1- TÜKETİCİ‘nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur.
 • 4.2- Hizmetin verildiği sürelerde Tüketicinin Bagajları ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. TÜKETİCİ konaklayacağı  otel,tesislerin ve aktivite alanları yine otel ve aktivite alanlarına transferde kullanılacak araçların tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.
 • 4.3- TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. www.heryerdespor.com sitesi üzerinden turu satın alan ve ön ödemesini gerçekleştiren rezervasyon sahibi kişiye Hizmet sözleşmesi kişinin rezervasyon esnasında bildirdiği  mail adresine gönderilir ve tebliğ edilmiş sayılır. ACENTE‘nin rezervasyon sahibi kişi ve rezervasyonda bahsi geçen rezervasyon yapmış olduğu kişilere vereceği/vermiş olduğu hizmetler ve bedellerinin tahsili rezervasyon sahibi sahibi ve rezervasyonda bahsi geçen diğer TÜKETİCİ‘lere rücu hakkı saklıdır.
 • 4.4- Tüketici, kendisinin ve adına rezervasyon yapmış olduğu rezervasyonda belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden dolayı (Kolluk kuvvetleri ve diğer resmi kurumlar sigorta, havayolu, otel ve benzeri kurum ve kuruluşlar) acente sorumlu değildir.Bu sorumluluk rezervasyon sahibi tüketiciye aittir.Tüketici rezervasyon esnasında bildirdiği irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- PAKET TURUN İSMİ, SÜRESİ ve NİTELİKLERİ

 • 5.1- Turun tüm nitelikleri tüketicinin satın almış olduğu ürüne göre tüketicinin rezervasyon esnasında bildirdiği mail adresine gönderilen “Dijital Ürün Hizmet Sözleşmesi”nde bahsedildiği şekildedir. Ve paket tur sözleşmesi kapsamında her iki tarafında lehine verilecek olan hizmetin niteliklerini belirler. Her türlü muhalefet durumunda geçerli ve her iki tarafın da haklarını koruyacak olan hizmet tanımıdır. ACENTE dijital ortamda tebliğ sorumluluğunu taşır. Kişinin mailine tebliğ eder. Tüketici ise bilinçli tüketici kapsamında okuyup anlama sorumluluğunu taşır. Okuduğunu anladığını ve sartları kabul ederek satın aldığını kabul eder.
 • 5.2- 14 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve rezervasyon esnasında belirttiğim şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımca okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte dijital ortamda mail adresime yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş olması halinde de geçerlidir.

6- ERKEN GİRİŞ

6.A-Misafirler satın aldıkları programa ek; ücretini ödeyerek  bir gün otele erken giriş seçeneğini işaretleyip satın almışlar ise otele giriş gününden  1 gün öncesinde otele giriş yapabilirler. Bu durumda kişilerin otele giriş saati ve oda teslimi 14:00 dır. Bir gece erken giriş konaklaması ve açık büfe akşam yemeğini kapsar. Misafir tarafından erken giriş satın alındığı halde otele giriş yapılmamış ise ya da geç giriş yapılmış ise acente odayı misafir için rezerve edip bir başkasına satamadığı için kişiye herhangi bir iade yapmaz. Misafirlerin erken giriş talepleri sadece ödemesi yapılmış ise geçerlidir. Sözlü rezervasyon talebi geçersiz sayılır. Kapıda ödeme kabul edilmez.

MADDE 7- RİSK VE SORUMLULUK

 • 7.1- Tüm doğa sporlarında olduğu gibi yamaç  paraşütü, rafting, tüplü dalış, jeep safari, kanyoning, rüzgar sörfü, kite sörf, tekne turu, atv safari, at safari, macera parkı, trekking, dağ bisikleti, sea kayak, kano, bungee jumping, kaya inişi ve tırmanışı, snowboard, kayak ve benzeri türden yapacak olduğum tüm aktivitelerde doğa sporları ve ekstrem sporların doğasında bulunan bir takım risklerin olduğunu, öngörülen ya da öngörülemeyen türden kazaların yaşanabileceğini, olumsuz durumların meydana gelebileceğini ve tüm bunlara bağlı olarak psikolojik yada fiziken zarar görebilme ihtimalim olduğunu biliyorum. Satın aldıktan  sonra yazılı olarak tarafıma elektronik ortamda  rezervasyon esnasında belirtmiş olduğum mail adresine gönderilen hizmet sözleşmesinde tarafıma/tarafımıza Doğadayız Organizasyonu tarafından aktarılan bu bilgileri okudum, anladım, özgür iradem ile bu organizasyona katılmaya karar verdim. Olası öngörülen ya da öngörülemeyen kaza durumlarından zarar görmem dahilinde ortaya çıkacak olan zarar ve ziyandan dolayı sadece organizasyon tarafından yapılmış olan aktivite sigortaları kapsamında bana verilen haklardan yararlanabileceğimi, tedavilerimin sadece sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşları tarafından ve belirtilen kapsamda yapılabileceğini biliyorum. Bunun dışındaki durumlar için önlem amaçlı istersem şahsım tarafından genişletilmiş yurtiçi seyahat sağlık sigortası yaptırabileceğim bilgisi tarafıma aktarıldı. Herhangi bir kaza yaşanması durumunda  bana acentenin sunmuş olduğu aktivite kaza sigortası kapsamında verilmiş olan hakların dışında; Doğadayız Organizasyon Şirketi’nden maddi ya da manevi olarak başka bir talepte bulunmayacağımı, tazminat istemeyeceğimi, dava açmayacağımı kabul ederim. Yine herhangi bir şekilde organizasyon şirketinin ve markanın  maddi ya da manevi zarar göreceği şekilde 3. kişilere ve sosyal medya platformlarına konuyu taşımayacağımı taahhüt ederim. Misafirin acenteye karşı kanuni sorumluluk borcu olan iyi niyet ve özenli davranış gösterme borcuna riayet eder nitelikte hareket edeceğimi kabul ve beyan ederim.
 • 7.2- Tüm aktivitelerde tarafıma aktivitelerin yapılabilmesi için temin edilen her türlü araç, malzeme ve ekipmanı güvenlik kuralları çerçevesinde amacına uygun şekilde kullanacağım. Güvenlik kurallarına aykırı davrandığım için tarafıma temin edilen bu ekipmanların tahrip olması ya da kaybolması durumunda ortaya çıkacak maddi ve manevi zararın tarafıma ait olduğunu ve ortaya çıkan zararın tarafımdan karşılanacağını biliyorum ve kabul ediyorum.
 • 7.3- Yine organizasyon tarafından bu bilgilerin satın aldığım tarihte bana bildirildiğini ve organizasyona katılım için ön şart olduğunu, ancak istersem özgür iradem kapsamında son 8 güne kadar vazgeçme hakkımın olduğu tarafıma bildirildi. Ancak son 8 güne girildiğinde bu şartları kabul etmediğimden mütevellit tatilimi iptal etmek istersem;  ödemiş olduğum ücretin iptal iade şartları gereği tarafıma geri ödenmeyeceğini, tarih değişikliği,  bir başkasına devretme hakkı ve içeride saklı tutarak bir başka Doğadayız Organizasyonu’nda 1 yıl içerisinde kullanma haklarım olduğu bilgisi bana bildirildi. Organizasyonda tarafıma verilen tüm fotoğraf ve video çekimlerinin aksi yönde yazılı bir beyanım olmaması halinde Doğadayız Organizasyonu reklam platformlarında kullanılabileceğini biliyorum. Telif hakları kapsamında  kabul ve beyan ederim.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME:

 • 8.1- İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul/Çağlayan Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.
 • 8.2- TÜKETİCİ iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Okudum, anladım, özgür iradem ile kabul ettim. Ayrıca otele giriş esnasında ve aktivitelerden önce tarafıma sunulacak olan risk ve sorumluluk anlaşmalarını ve de tarafıma dijital ortamda sunulmuş olan tüm sözleşmeleri okuduğumu anladığımı tarafıma bildirildiğini kabul eden belgeyi ıslak imza altına alacağımı bu takdirde aktivitelerden ve paket programdan yararlabileceğimi kabul ve beyan ederim.

ÖNEMLİ BİLGİ: Yukarıdaki bilgilerin tamamı elektronik ortamda rezervasyon yapan kişinin Ip adresi ve her türlü kaydının tutulduğu veri saklama altyapısı dahilinde arşivlenmektedir.

Kısa bir süre için ilk ders ücretsiz. Hemen üye ol, sana vereceğimiz 1 ders kredisi ile ilk dersine katıl.

Haydi, seni bekliyoruz...

ÜYE OL
Kısa bir süre için ilk ders ücretsiz. Hemen üye ol, sana vereceğimiz 1 ders kredisi ile ilk dersine katıl.